برنامه هفته چشم پزشک ساعت اپتومتریست ساعت
 شنبه آقای دکتر فروزیده  ۱۶ الی ۱۸ اقای کامیار محمدی ۱۶الی۱۹

 یک شنبه

      ———-

———-

 آقای اشکان محمدی

۱۶/۳۰ الی ۱۹/۳۰

 دوشنبه آقای دکتر فروزیده  ۱۶ الی ۱۸ اقای کامیار محمدی ۱۶/۳۰الی۱۹/۳۰
 سه شنبه

———-

———-  آقای اشکان محمدی

۱۶/۳۰ الی ۱۹/۳۰

 چهرشنبه آقای دکتر فروزیده ۱۷/۳۰الی۱۹/۳۰ اقای کامیار محمدی ۱۷/۳۰الی۱۹/۳۰
 پنج شنبه ———- ———-  آقای اشکان محمدی

۱۶/۳۰ الی ۱۷/۳۰

 جمعه ———- ———- ———- ———-
برنامه هفته چشم پزشک ساعت اپتومتریست ساعت
 شنبه ———- ———- آقای شبخ اقایی  ۷/۵ الی ۴/۵

 یک شنبه

 ———-

———-

———-

———-

 دوشنبه ———- ———- آقای شبخ اقایی  ۷/۵ الی ۴/۵
 سه شنبه

———-

———-        ———-

———-

 چهرشنبه ———- ———- آقای شبخ اقایی  ۷/۵ الی ۴/۵
 پنج شنبه ———- ———- ———-

———-

جمعه ———- ———- ———- ———-
برنامه هفته چشم پزشک ساعت اپتومتریست ساعت
 شنبه آقای دکتر فروزیده  ۱۳ الی ۱۵ خانم حیدری ۱۰ الی ۱۳

 یک شنبه

  خانم دکتر یعقوبی

آقای دکتر علی         اکرم رضایی

۱۲ الی ۱۳

     ۱۶ الی ۱۸

خانم حیدری

 آقای شیخ اقایی

۱۱ الی ۱۴

۱۶:۳۰الی ۱۹:۳۰

 دوشنبه آقای دکتر فروزیده  ۱۳ الی ۱۵  ———- ———-
 سه شنبه

 خانم دکتر یعقوبی

    آقای دکتر علی       اکرم رضایی

۱۲ الی ۱۳

۱۶ الی ۱۸

      خانم حیدری

 آقای شیخ اقایی

۱۱ الی ۱۴

۱۶:۳۰ الی۱۹:۳۰

 چهارشنبه آقای دکتر فروزیده  ۱۳ الی ۱۵ خانم حیدری ۱۰ الی ۱۳
 پنج شنبه  خانم دکتر یعقوبی  ۱۲ الی ۱۳ خانم حیدری

آقای شیخ اقایی

 ۱۱ الی۱۴

۱۶:۳۰ الی۱۹:۳۰

 جمعه ———- ———- ———- ———-
برنامه هفته چشم پزشک ساعت اپتومتریست ساعت
 شنبه ———- ———-  آقای کامیار محمدی ۱۹ الی۲۰

 یک شنبه

    ———-

———-

———-

———-

 دوشنبه ———- ———- ———- ———-
 سه شنبه

———-

———- ———-

———-

 چهرشنبه ———- ———- آقای کامیار محمدی  ۱۹ الی۲۰
 پنج شنبه ———- ———- ———-

———-

 جمعه ———- ———- ———- ———-